reo6_25042565_000

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวอาริสา กาดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ Innovation For Thai Education IFTE เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและร่วมเสวนาตามโครงการ Innovation For Thai Education IFTE จังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ไอเฟล อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนองโดยมีศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายสุชีพ ช่วยแก้ว เป็นประธานในพิธี