reo6_13052565_001

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการ 6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ท่านสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานการประชุมฯ