reo6_30052565_111

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มฯ ร่วมพิธีการลงนาม MOUการสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา : Partnership School Project (ความร่วมมือโรงแรมในเครือข่ายกลุ่มเอคคอร์ สถานศึกษา 8 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการ) และประชุมพิจารณาร่างกรอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสกายฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน