reo6_02062565_111

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรของกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานการขับเคชื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่นในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1 .โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2. โครงการ Innovation For Thai Education IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และ 4. โครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี