reo6_07062565_001

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความเข้าใจและรับรู้กระบวนการดำเนินงาน บทบาทภารกิจขององค์กร และการพัฒนายกระดับโครงการกิจกรรมของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันอย่าเป็นเอกภาพตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สำนักงานเลขานุการคุรุสภาชั้น 3