reo6_08062565_003

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายจตุรภัทร พูลแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู/อาจารย์ ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และยกระดับสถานศึกษาที่มีความพร้อม ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม