reo6_09062565_001

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาระหว่างประชาชนและภาครัฐ และการคัดเลือกแกนนำประชาชนจิตอาสาที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ. ศอญ. จอส. พระราชทาน เป็นประธานการประชุม ณ ศอ.จอส.พระราชทาน