reo_6_13062565_001

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา จังหวัดระนอง โดยมีนายณรงค์ สกุลอ่อน นายอำเภอละอุ่น เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ขออนุญาตดำเนินโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียน (ม.1–ม.3)  จำนวน 74 คน ครูและบุคลากร จำนวน 15 คน