1. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
- โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
- โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
4.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
-   โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน : Fix it Centerและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
[Download File]

 

1. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

- โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย [Download File] 

2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

- โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา [Download File] 

3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [Download File]  

- โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา [Download File] 

4.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน : Fix it Centerและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) [Download File]