แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานศึกษา  กรณีเกิดแผ่นดินไหว