.
Attachments:
Fileคำอธิบาย
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.xls 
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ.xls)ข้อมูลพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ.xls 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 12 มกราคม 2011 เวลา 09:47 น.)