ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558