ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล ให้แก่ข้าราชการ สบย.10 ได้นำความรู้ที่ได้รับพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบและเข้าใจงานวิจัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 11:08 น.)