1. แบบตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (ขพฐ.1)
  3. ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ขพฐ.2)