นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
นโยบายที่ 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ
นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ดาวน์โหลดทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:08 น.)