กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 197
2 แผนตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Administrator 276
3 แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แผนการตรวจราชการ) กลุ่มติดตามและประเมินผล 325
4 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มติดตามและประเมินผล 168
5 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๒๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มติดตามและประเมินผล 206
6 แผนตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มติดตามและประเมินผล 216
7 คำสั่ง เรื่องการตรวจราชการตามนโยบาย ปี 56 กลุ่มติดตามฯ 265
8 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 387