กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 78
2 คู่มือการปฏิบัติงาน Administrator 171
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 57
4 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 106
5 A Declaration of intent to Administrate Regional Education Dffice No.6 With Honesty&Integrty Administrator 57
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 Administrator 90
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Administrator 55
8 สรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561-2562 Administrator 116
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2561-2562 Administrator 629
10 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 108
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน Administrator 880
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 520
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Administrator 95
14 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 98
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 107
16 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Administrator 94
17 ลงนามรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 298
18 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 227
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 98