กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 30
2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Administrator 42
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Administrator 45
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Administrator 36
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Administrator 67
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Administrator 34
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Administrator 62
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Administrator 19
9 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Administrator 202
10 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 263
11 คู่มือการปฏิบัติงาน Administrator 441
12 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 225
13 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 283
14 A Declaration of intent to Administrate Regional Education Dffice No.6 With Honesty&Integrty Administrator 339
15 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 Administrator 269
16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Administrator 282
17 สรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561-2562 Administrator 326
18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2561-2562 Administrator 873
19 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 326
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน Administrator 1302
21 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 789
22 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Administrator 289
23 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ Administrator 330
24 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 294
25 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Administrator 317
26 ลงนามรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 631
27 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 396
28 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Administrator 301