บริการหอพัก 

** ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดบริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่บุคลากรที่สนใจทุกท่าน**

       ห้องพักรวมแบบปรับอากาศ  มี 3 แบบ

         1. แบบสามารถพักได้ห้องละ 5 ท่าน  มีทั้งหมด 4 ห้อง 

         2. แบบสามารถพักได้ห้องละ 7 ท่าน  มีทั้งหมด 5 ห้อง

         3. แบบสามารถพักได้ห้องละ 9 ท่าน มีทั้งหมด 2 ห้อง

       ***ห้องน้ำรวม 

      ห้องประชุม เล็ก 1 ห้อง สามารถจุคนได้ประมาณ 20 ท่าน 

>> ระเบียบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ว่าด้วย การใช้อาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) พ.ศ.2565

LINE_ALBUM_หอพัก_๒๒๐๔๑๙_30
LINE_ALBUM_หอพัก_๒๒๐๔๑๙_5
 LINE_ALBUM_หอพัก_๒๒๐๔๑๙_24
LINE_ALBUM_หอพัก_๒๒๐๔๑๙_9

 * หมายเหตุ ผู้เข้าพักต้องเตรียมผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต 

โทร. 076 212229, 076 222800 โทรสาร ต่อ 102