Phoca Gallery
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - การติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » การติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (28)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (188)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับสำนัก กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับสำนัก  (34)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (108)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - ภาพการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2555กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » ภาพการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2555 (9)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - การปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพังงา และภูเก็ตกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » การปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต (67)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - พิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » พิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (34)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจของ สป.ศธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สบย.10กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจของ สป.ศธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สบย.10 (27)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - งานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 11 11Th Academic & Trade Fair  “คุณภาพคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน”กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » งานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 11 11Th Academic & Trade Fair “คุณภาพคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน” (40)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - อบรมลูกเสือหลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูงกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » อบรมลูกเสือหลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (66)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - เข้าเยี่ยมและอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » เข้าเยี่ยมและอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการ (11)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 (67)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - านชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี ครั้งที่ ๑ กลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกระทู้ “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี ๒๕๕๔กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » านชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี ครั้งที่ ๑ กลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกระทู้ “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี ๒๕๕๔ (20)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 (37)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (48)
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 » พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (28)
กิจกรรม - งานสดุดีลูกเสือ2554กิจกรรม » งานสดุดีลูกเสือ2554 (8)
กิจกรรม - การปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน เทิดพระเกียรติฯ 84 พรรษากิจกรรม » การปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน เทิดพระเกียรติฯ 84 พรรษา (45)
กิจกรรม - การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2554กิจกรรม » การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2554 (39)
กิจกรรม - งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554กิจกรรม » งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554 (75)
กิจกรรม - การประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพกิจกรรม » การประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (10)
กิจกรรม - การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554กิจกรรม » การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 (9)
กิจกรรม - การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1670 ปี 2554 กิจกรรม » การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1670 ปี 2554  (9)
กิจกรรม - การสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกิจกรรม » การสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (20)
กิจกรรม - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ปี 2554กิจกรรม » โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ปี 2554 (11)
กิจกรรม - การประชุมการติดตามและการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานในสังกัด สป. ปี 2554กิจกรรม » การประชุมการติดตามและการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานในสังกัด สป. ปี 2554 (9)
กิจกรรม - การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ)กิจกรรม » การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ) (26)
กิจกรรม - ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554 กิจกรรม » ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554  (15)
กิจกรรม - การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดภูเก็ตกิจกรรม » การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต (8)
กิจกรรม - ประชุมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลฯ สช. ปี 2554กิจกรรม » ประชุมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลฯ สช. ปี 2554 (32)
กิจกรรม - โครงการศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต  ปี2554กิจกรรม » โครงการศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต ปี2554 (18)
กิจกรรม - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลกิจกรรม » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล (8)
กิจกรรม - การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมระบบการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการศึกษาในประเทศไทย จังหวัดนำร่อง (ตรัง)กิจกรรม » การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมระบบการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการศึกษาในประเทศไทย จังหวัดนำร่อง (ตรัง) (15)
กิจกรรม - รดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์กิจกรรม » รดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (9)
กิจกรรม - การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1  และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554กิจกรรม » การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 และตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 (45)
กิจกรรม - การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554กิจกรรม » การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 (38)
กิจกรรม - โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฟติกรรมผู้เสพยาเสพติดกิจกรรม » โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฟติกรรมผู้เสพยาเสพติด (10)
กิจกรรม - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-12 และ กทม. กิจกรรม » การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-12 และ กทม.  (26)
กิจกรรม - การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ปี 2554กิจกรรม » การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ปี 2554 (28)
กิจกรรม - โครงการ กบค.สัญจรกิจกรรม » โครงการ กบค.สัญจร (16)
กิจกรรม - การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10กิจกรรม » การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 (34)
กิจกรรม - การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กิจกรรม » การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (16)
กิจกรรม - การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2554กิจกรรม » การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2554 (78)
กิจกรรม - มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้กิจกรรม » มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ (37)
กิจกรรม - พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระนเรศวรมหาราชกิจกรรม » พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช (19)
กิจกรรม - กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2554กิจกรรม » กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2554 (7)
กิจกรรม - การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553กิจกรรม » การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (56)
กิจกรรม - ผอ.สบย.10 และคณะ เข้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และหน่วยงานในพื้นที่กิจกรรม » ผอ.สบย.10 และคณะ เข้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และหน่วยงานในพื้นที่ (14)
กิจกรรม - กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 และทำบุญสำนักงานกิจกรรม » กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 และทำบุญสำนักงาน (46)
 
Powered by Phoca Gallery