แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
มากที่สุด
16  61.5%
มาก
7  26.9%
น้อย
2  7.7%
น้อยทีสุด
1  3.8%
ปานกลาง
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  26
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 20:57 น.