แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
มากที่สุด
12  57.1%
มาก
6  28.6%
น้อย
2  9.5%
น้อยทีสุด
1  4.8%
ปานกลาง
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  21
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 08:29 น.