แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
มากที่สุด
11  64.7%
มาก
5  29.4%
น้อย
1  5.9%
ปานกลาง
0  0%
น้อยทีสุด
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  17
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 13:52 น.