แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
มากที่สุด
13  59.1%
มาก
6  27.3%
น้อย
2  9.1%
น้อยทีสุด
1  4.5%
ปานกลาง
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  22
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2020 เวลา 13:00 น.