แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
มากที่สุด
22  64.7%
มาก
7  20.6%
น้อยทีสุด
3  8.8%
น้อย
2  5.9%
ปานกลาง
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  34
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2022 เวลา 00:02 น.