You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม
จังหวัดครศรีธรรมราช โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จากจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมฯ

รปขบเคลอนนโยบายสการปฏบต

 

ศธภ.6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้
นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ณ ห้องประกายเพชร 1 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงาน จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
      1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรการจัดการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
     2.โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หลักสูตรกลุ่มคหกรรมและพาณิชยการ
     3.โรงเรียนพรุพีพิทยาคม พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ หลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและวิชาการตลาด
      4.โรงเรียนมหาราช 2 พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ หลักสูตรกลุ่มช่างอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม
      5.โรงเรียนบ้านโพหวาย พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หลักสูตรการขายเบื้องต้นและการโรงแรม
      6.โรงเรียนวัดคีรีวง พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ หลักสูตรกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมและวิชาบริหารธุรกิจ
      7.โรงเรียนวัดกลางใหม่ พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หลักสูตรคหกรรม
      8.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หลักสูตรคหกรรม
      9.โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา หลักสูตรคหกรรม วิชาช่างขนมไทย
      10.นิทรรศการนำเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
      11.นิทรรศการนำเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
      ตลอดจน รับฟังทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อสนองนโยบายไทยแลน 4.0 โดย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ สถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในโอกาสต่อไป
รปแลกเปลยนสราษฎรธาน

ศธภ.6 จัดประชุม "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้
นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 6 จัดประชุม "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
        1) หลักสูตรสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
        2) หลักสูตรช่างตีเหล็ก ช่างเสริมสวย ช่างจัดดอกไม้ ช่างเย็บกระเป๋า ช่างทำขนมไทย และช่างจักสาน โรงเรียนประชาบำรุง 
        3) กิจกรรมช่างไม้ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างปูน โรงเรียนเขาชัยสน 
        4) หลักสูตรวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนวัดแหลมโตนด
        5) หลักสูตรการเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 
และเสวนาการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประกอบด้วย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ภาคธุรกิจ  เพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสูสายอาชีพและตลาดแรงงาน
รปสมมนาประชาคมพทลง

ศธภ.6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" จังหวัดชุมพร

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้     นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู่ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประกอบด้วย
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
        2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
        3. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของโรงเรียนบ้านในหุบ
        4. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานเกษตรของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนชุมพร
        5. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานคหกรรมโรงเรียนปากน้ำหลังสวนชุมพร
        6. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมช่างไฟฟ้าของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
        7. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
        8. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมช่างเชื่อมไฟฟ้าของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 
และการจัดบูธนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตร
รปแลกเปลยนประชาคมชมพร

ศธภ.6 ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้    นางณัฏฐวีภรณ์  ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ี 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการจัดงาน เพื่่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งต่อไป

รปประชมสรปผลยวกาชาด

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร และการกล่าวบท “อาศิรวาท บรมนาถ มหาราชินี” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปเฉลมพระเกยรตสมเดจพระราชน ร.9
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com