You are here: หน้าแรก

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปสมครผบรหาร

ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 1/2562 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562 ในเวลา 11.30 น. ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชม050162

ศธภ.6 จัดประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการ เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1/2562 เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

page

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ
ภาค 6 มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพกจกรรม051261

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ประเมน ศธจ.พทลง

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.สราษฎรธาน

หน้า 4 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com