You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้    นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

รปประชมคดเลอกกำลงพลจตอาสา

 

ศธภ.6 ออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        -จังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
        -จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        -จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        -จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รปตดตามเวทประชาคม

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Drive สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
รปประชมgoogledrive1

ศธภ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
รปประชมขบเคลอนศธจ

ศธภ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้   นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญนำข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)
รปถวายพระพรสมเดจพระนางเจาสรกต1

ศธภ.6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้   นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.กศน.จังหวัด สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สพม.11 สพม.12 และคณะทำงานจาก สนง.ศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งสิ้น 30 คน
รปประชมสรปผลอตลกษณ

หน้า 4 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com