You are here: หน้าแรก

ศธภ.11 จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา โดยเน้นการใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลายและมีมาตรฐานการใช้ภาษาในแต่ละระดับการศึกษา  

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2559-2562)

อีเมล พิมพ์ PDF

 ดร.พัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2559-2562) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมในพื้นที่ เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเหมาะสมกับศักยภาพ โอกาส และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร สพป. สพม. กศน. อศจ. และ อบจ.ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอาาวไทย จำนวน 20 คน ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF

ดร.พัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักในการใช้หลักสูตรอาเซียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติ และนำผลการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรับทราบนโยบายและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายบัณฑิต  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เดินทางมาพบปะและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ ห้องประชุมนกน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมรับฟังนโยบายและคำชี้แจง


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยองค์กร ปีที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ศธภ.11 จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยองค์กร ปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทุกระดับในสำนักงาน ประพฤติตนเป็นคนดี มีความรักความสามัคคี และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การทำบุญเลี้ยงพระ และการฝึกสมาธิเบื้องต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สพม.16 สพป.สงขลาเขต 1 สช.จังหวัดสงขลา  และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา (พ.ศ.2560-2569) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา (พ.ศ.2560-2569) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรของสพป., สพม., กศน., อศจ., อบจ., คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน\สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน 40 คน เพื่อจัดทำทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2569) ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 32 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com