You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.ชมพร

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 20/2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 20/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
รปประชม191161
 

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค​ สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 1-18​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด​ อนุศิลป์​ รองศึกษาธิการภาค​ 6​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 6​ และคณะข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค​ สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 1-18​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562​ ระหว่างวันที่​
11​-14​ พฤศจิกายน​ 2561​ ณ​ โรงแรมรัตนปุระ​ บีช​ รีสอร์ท​ แหลมเสด็จ​ อ.ท่าใหม่​ จ.จันทบุรี​ โดยมี
นายอำนาจ​ วิชยานุวัติ​  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
รปประชมแผน

ศธภ.6 ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ การนำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์
รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) นำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) และแนวคิดโครงการ (Project Idea)
รปขบเคลอนแผนบรณาการระดบภาคใต 

ศธภ.6 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ 
นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รปประชมจดทำแผนปฏบตราชการ62

ศธภ.6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รปนทรรศการเฉลมพระเกยรต ร.10

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com