You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในค่ายย่อยที่ 1 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ภาคใต้ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในค่ายย่อยที่ 1 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพนางตุง จังหวัดพัทลุง

รปตดตามอกลกษณพทลง

ศธภ.6 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดฝึกอบรมฯ
รปวทยากรแกนนำ

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 11/2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปประชม280561

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศธจ.พัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
3กก22

หน้า 6 จาก 30

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com