You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" จังหวัดชุมพร

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้     นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู่ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประกอบด้วย
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
        2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
        3. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของโรงเรียนบ้านในหุบ
        4. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานเกษตรของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนชุมพร
        5. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานคหกรรมโรงเรียนปากน้ำหลังสวนชุมพร
        6. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมช่างไฟฟ้าของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
        7. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
        8. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมช่างเชื่อมไฟฟ้าของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 
และการจัดบูธนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตร
รปแลกเปลยนประชาคมชมพร

ศธภ.6 ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้    นางณัฏฐวีภรณ์  ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ี 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการจัดงาน เพื่่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งต่อไป

รปประชมสรปผลยวกาชาด

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร และการกล่าวบท “อาศิรวาท บรมนาถ มหาราชินี” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปเฉลมพระเกยรตสมเดจพระราชน ร.9
 

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้    นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

รปประชมคดเลอกกำลงพลจตอาสา

 

ศธภ.6 ออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        -จังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
        -จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        -จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        -จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รปตดตามเวทประชาคม

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Google Drive สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
รปประชมgoogledrive1

หน้า 7 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com