You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดฝึกอบรมฯ
รปวทยากรแกนนำ

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 11/2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปประชม280561

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศธจ.พัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
3กก22

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศธจ.นครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

รปตดตาม ศธจ

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

รปตดตามศธจ

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 10/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม070561

หน้า 8 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com