You are here: หน้าแรก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปรดนำสงกรานต

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดงาน

รปอบรมอตลกษณ

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ตามรูปแบบประชารัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดงานและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง: จังหวัดชุมพร โดยมีคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดชุมพร

รปประชารฐชมพร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค การสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความคิดเห็น และการเตรียมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) คณะทำงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม และมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
 

รปประชม300361

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ศธภ.6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดตามโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน
รปประชมขอมล290361

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภ-าค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายละอียดของโครงการ/กิจกรรมของแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

page2

หน้า 8 จาก 30

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com