You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 9/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชมบคลาก170461

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เจตจำนงสจรตT
เจตจำนงสจรตE
                    เอกสารดาวน์โหลด

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.     ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และคณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปประชมเวทประชาคม
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปรดนำสงกรานต

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดงาน

รปอบรมอตลกษณ

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ตามรูปแบบประชารัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดงานและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง: จังหวัดชุมพร โดยมีคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดชุมพร

รปประชารฐชมพร

หน้า 9 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com