You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 4/25615

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม26022561

ศธภ.6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดชุมพร โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในคำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง และการทำงานเป็นทีม 3) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  และ 4) เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) ภาค 6

รปพฒนาบคลากร

ศธภ.6 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมประสานแผนงานและการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานการประชุม

ประชมตรวจ

Click ดาวน์โหลดเอกสารประชุม

แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศธภ.6 จัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตามแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1171 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

ประชมเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 4/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม190261

หน้า 10 จาก 30

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com