You are here: หน้าแรก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค การสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความคิดเห็น และการเตรียมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) คณะทำงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม และมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
 

รปประชม300361

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ศธภ.6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดตามโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน
รปประชมขอมล290361

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภ-าค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายละอียดของโครงการ/กิจกรรมของแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

page2

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 8/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ประชม260361

กพร.สป.ศธ.ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2560 ของ ศธภ.6

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางกุลชญา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้การต้อนรับ

รปประเมนคำรบรอง

คณะเจ้าหน้าที่ ศธภ.6 ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ตามรูปแบบประชารัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง : จังหวัดชุมพร โดย นายวินัย คุณวุฒิ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และคณะให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดชุมพร
รปประเมนโครงการประชารฐ

หน้า 10 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com