You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 13/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่่ 13/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กา่รเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 1-3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งวางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ศธภ.6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้)ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และนายนิสิต ชายภักตร์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 12/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ศธภ.6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

หน้า 10 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com