You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ การนำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์
รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) นำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) และแนวคิดโครงการ (Project Idea)
รปขบเคลอนแผนบรณาการระดบภาคใต 

ศธภ.6 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ 
นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รปประชมจดทำแผนปฏบตราชการ62

ศธภ.6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รปนทรรศการเฉลมพระเกยรต ร.10

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2561 เวลา 06.00 น.​ นายประหยัด​ อนุศิลป์​ รองศึกษาธิการภาค​ 6​
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายเจน​ แผลงเดชา​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ​ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ​ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 6 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร​ และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร​ ณ​ สนามหน้าเมือง​ ​อ.เมือง​นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช​ และในเวลา 18.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บำเพญกศล131061

 

ศธภ.6 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการใน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันจันทร์
ที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรประกอบด้วย 
         1) นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
         2) นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กรรมการ
         3) นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
         4) นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ
         5) นายประสงค์ อยู่ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กรรมการ
         6) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และ
         7) นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ผลการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรจากสถานศึกษาที่่เข้าร่วม จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
         1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่่ยว
         3) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         4) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง - หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
ผลปรากฎว่าคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกหลักสูตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่่ยว เป็นหลักสูตรระดับภาคของสำนักงาานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อรายงานไปสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
รปคดเลอกหลกสตรเชอมโยง

ศธภ.6 ร่วมกับ ศธจ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ นางกุลชญา วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมจัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กับสำนักงานศึกษาธิการนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรและผลงาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตลอดจนเวทีเสวนา “แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต และการศึกษาต่ออาชีวศึกษา” โดย แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่ง สถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในโอกาสต่อไป
รปเวทประชาคมนครศรธรรมราช

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com