วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

                       สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 11:55 น.)