วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองหินพิทยาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดสพม.13 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สมพ.13 นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผอ.โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_27012563วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองหินพิทยาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดสพม.13 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สมพ.13 นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผอ.โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ