ภาพกิจกรรม            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 นายนิวัตร  นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และกทม. เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและร่างเครื่องมือในการติดตามประเมินผลฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้แทนองค์กรหลัก และคณะทำงานจาก สบย.1 – 12 และ กทม. เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภภริญ ใจเขียว  รายงาน