reo6_20200228_morningวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม ในการประชุมครั้งนี้ ศึกษาธิการภาค 6 ได้ร่วมเสวนา การแนะแนวการ เรียนต่อสายอาชีพ ในประเด็นการกำหนดโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน         

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม