102766530_260431218403739_132987997985760948_nวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ