ันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูลสังกัด สพม.16
โดยมีนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการ สพม.16 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 reo6_10062563_06วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.  นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล สังกัด สพม.16 โดยมีนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการ สพม.16 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ