วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จังหวัดสตูล
โดยมี นายสุบิน เล็งเจ๊ะ
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จ.สตูล และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_11062563_02วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จังหวัดสตูล  โดยมี นายสุบิน เล็งเจ๊ะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ อ.ละงู จ.สตูล และคณะครู ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ