คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และคณะตัวแทนของข้าราชการลูกจ้างจาก สบย.10 ได้เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารและบุคคลสำคัญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน