คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 พร้อมคณะข้าราชการ  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์ (ผู้ประเมินภายนอก) และคณะ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ในวันที่ 17 มกราคม 2553 ณ สำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ภภริญ ใจเขียว  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ