reo6_07122563วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ