reo6_08122563วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ