คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว และนางศิรดา จันทร์เดิม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-1 และ กทม. ระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอุดรโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านสมรรถนะการประสานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพลังความร่วมมือในการบูรณาการการจัดการศึกษา

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน