คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ซึ่งโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554  ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน