SAM_0329สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดย นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สบย.10  สบย.11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สพป.ตรัง เขต 1 สพป.กระบี่ สพป.ระนอง  กศน.จังหวัดตรัง  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการในอนาคตต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ