ภาพกิจกรรมกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา  สบย.10  ได้จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน  จังหวัดภูเก็ต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เมื่อวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  สบย.10  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 10  ท่าน  เป็นครูผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาที่เป็น Best Practice  ประกอบด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  สตรีภูเก็ต  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  กะทู้วิทยา  อนุบาลภูเก็ต  วิชิตสงคราม  ถลางพระนางสร้าง  วัดเทพนิมิตร  และบ้านสะปำ

ศศิรัตน์  ธนพันธ์พานิช  ภาพ/รายงาน