ภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554   ในวันที่  14  มิถุนายน  2554   ณ  โรงแรมเพิร์ล   อ.เมือง  จ.ภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรจาก สบย.10 เข้าร่วมประชุม จำนวน  36  คน

ตวงเพชร์  คงแก้ว  ภาพ/รายงาน