ภาพด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่  10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 5 จังหวัดคือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและตรัง ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต 

 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดทำ ทำเนียบพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน จัดทำข้อมูลแหล่งเฝ้าระวัง และดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังตามสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน