ประมวลภาพนายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามและการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานในสังกัด สป.(คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  และได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังความคิดเห็น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรของ สบย.๑๐ จังหวัดภูเก็ต สบย.๑๑ จังหวัดสงขลา และสบย.๑๒ จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้น 39  คน

ภภริญ  ใจเขียว  รายงาน  /  ธนภคมน อุปถัมภ์ ภาพ