ประมวลภาพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันจัดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีนางวิภา จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา    และนางกัลยา  เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  สบย. 10   เข้าร่วมการสัมมนา  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม  2554  ณ   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค  กรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานรวมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/พัฒศักดิ์  สกุลพันธ์  ภาพ