DSC06556_resizeผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1670 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

               การฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ  ลักษณะการจัดฝึกอบรมเป็นการจัดแบบอยู่ค่ายพักแรม  เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่  18 กรกฎาคม 2554   รวมระยะเวลาการฝึกอบรม  5  คืน  6 วัน  โดยใช้สถานที่ของค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต  และสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
               1. เพื่อให้ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ มีเทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของการจัดกิจกรรม    ยุวกาชาด
               2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามอุดมการณ์ของกาชาดและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 2542
               3. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้พัฒนาและผ่านการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตรต่างๆ ของยุวกาชาด
การดำเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้  มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน  ชาย 1 คน  หญิง  45 คน  เป็นผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง สังกัดหน่วยงาน  สถานศึกษา  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 สำหรับวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และข้าราชการตำรวจในพื้นที่

เจน แผลงเดชา  รายงาน/วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 11:31 น.)